Catch-Mekong

Tạo ra chuỗi thời gian tổng vật chất lơ lửng từ dữ liệu vệ tinh Landsat

EOMAP xử lý tất cả các hình ảnh vệ tinh có sẵn từ dữ liệu Landsat đối với toàn bộ vùng trung và hạ lưu sông Mê Công để truy xuất thông tin chuỗi thời gian về các thông số chất lượng nước.
Bắt đầu từ năm 1987, chuỗi thời gian về độ đục, liên quan đến tổng số chất hòa tan, đã được trích xuất từ các dữ liệu vệ tinh tại các điểm được định vị trên sông. Những điểm này đã được lựa chọn cùng với các đối tác từ Trung tâm Khoa học Địa cầu của Đức GFZ và đã sẵn sàng để chuyển giao nhằm phục vụ việc hiệu chỉnh dữ liệu cho mô hình thủy văn sau này.
Hai chuỗi thời gian ví dụ tại các trạm lựa chọn được thể hiện bên dưới.