Catch-Mekong

Xử lý và phân tích các bộ dữ liệu địa hình/độ sâu và thủy văn có sẵn

Để thiết lập các mô hình số về hình thái thủy văn sông Mê Công, các bộ dữ liệu về các thông số thủy văn (lưu lượng, mực nước) và địa hình/độ sâu (xem hình 1) đã được thu thập, xử lý và phân tích bởi Viện Ludwig-Franzius (LuFI).
Các bộ dữ liệu hiện có từ các đối tác dự án phía Đức và Việt Nam do đó được bổ sung từ nguồn dữ liệu sẵn có của Ủy hội Sông Mê Công (MRC). Các mô hình số tập trung vào đoạn sông khoảng 20km từ thượng lưu cầu Mỹ Thuận, được dựa vào phần mềm Delft3D. Các dữ liệu bổ sung cho việc hiệu chỉnh và kiểm định các mô hình số sẽ được thu thập trong hai đợt khảo sát hiện trường, dự kiến được thực hiện vào mùa xuân và thu năm 2018.


Hình: Diễn biến độ sâu gần cầu Mỹ Thuận. (a) Độ sâu 1998, (b) Độ sâu 2008, (c) Những khác biệt về độ sâu năm 1998 so với 2008. Ảnh Landsat thể hiện sự thay đổi của dòng sông lần lượt vào ngày 9/1/1998 và ngày 8/2/2008. Nguồn dữ liệu độ sâu: Ủy hội Sông Mê Công.