Catch-Mekong

Dữ liệu vệ tinh của Châu Âu được sử dụng để lập bản đồ sử dụng đất độ phân giải cao

European Copernicus Mission cung cấp dữ liệu vệ tinh miễn phí cho việc quan trắc và lập bản đồ trái đất. DLR sử dụng tất cả các dữ liệu vệ tinh sẵn có Sentinel 2 trong năm 2016 để truy xuất 20 loại LULC cho vùng ĐBSCL.
Các chỉ số thực vật khí hậu học và các thông số mùa vụ mô tả quá trình tăng trưởng thực vật, sau đó được phân loại.Hình: Hai bộ dữ liệu thứ cấp về bản đồ sử dụng đất ĐBSCL năm 2016 được trích xuất từ dữ liệu chuỗi thời gian Sentinel-2 với độ phân giải cao.