Catch-Mekong

Những thay đổi lâu dài về hình thái vùng bờ biển được xác định cho toàn vùng ĐBSCL

Các nhà khoa học từ Đại học Würzburg gần đây đã đánh giá những thay đổi kéo dài về hình thái vùng bờ biển cho toàn vùng ĐBSCL của Việt Nam. Trên cơ sở các hình ảnh vệ tinh SPOT-5 từ năm 2003 và dữ liệu Sentinel-2 từ năm 2017, xói lở bờ biển và mất đất cũng như các quá trình bồi tụ phù sa đã được tính toán mỗi 500m cho toàn bộ đường bờ của vùng đồng bằng.
Như được thấy trên hình, đặc biệt dọc theo các bờ biển phía Đông Nam và Tây Nam của tỉnh Cà Mau, tốc độ xói lở cao gây ra mất đất tới 750m trong vòng 15 năm qua.


Hình 1: Thay đổi đường bờ thực (mét) năm 2013 và 2017 thu được từ dữ liệu viễn thám.