Catch-Mekong

Triển lãm: Khảo sát thực địa trong mùa lũ gần thành phố Vĩnh Long